PROIECTE DE CERCETARE IDC | IDC RESEARCH PROJECTS

demoAID 
New Actors & Mechanisms of Democratic Accountability in International Development: Reputation Building of ODA Emergent Donors / Noi actori & mecanisme de responsabilizare democratică în dezvoltarea internaţională: Construcţia reputaţiei donatorilor emergenţi de asistenţă oficială

$: 549 988 RON / cca. 122 000 EUR (UEFISCDIPN-II-RU-TE- 2014-4-2851, contract no. 323/2015, 01/10/2015 - 30/09/2017)

EN: The project aims to contribute to the global academic and policy debate on emergent donors and democratic accountability in international development through (1) the first non-ideological mapping of the donor-recipient space currently covered by emergent donors worldwide and (2) through a pilot study on how reputation affects the mechanisms of democratic accountability for emergent donors. Through big data mining techniques applied to public databases such as those offered by OECD, UNDP and the World Bank, it builds a map of all emergent donors and their aid target by country and subject. In this way it can create taxonomies that transcend the usual regional or big power logic and provide the first step towards understanding the entire space of those that can claim external accountability from these donors. Then, based on results from the first world analysis of all EU emergent donors conducted previously by the PI and through field research in the three emergent donors from Latin America (Brazil, Chile, Mexico), it tests through quantitative and qualitative data analysis the hypothesis according to which recent democratic countries are more likely to be perceived as partners in development aid principal-agent relations.

RO: Proiectul de faţă îşi propune să contribuie la dezbaterea globală academică şi de politici publice despre responsabilizare democratică şi donatori emergenţi,(1)  prin realizarea primei cartografieri non-ideologice a spaţiului donator-recipient acoperit actualmente de donatorii emergenţi din toată lumea, precum şi (2) printr-un studiu pilot privind modul în care reputaţia afectează mecanismele de responsabilizare democratică ale donatorilor emergenţi. Prin metode de investigare a datelor de mari dimensiuni („big data”) disponibile public în baze deschise precum cele ale OECD, PNUD şi Banca Mondială, proiectul construieşte mai întâi harta tuturor donatorilor emergenţi şi a statelor recipiente, în funcţie de stat şi domeniu de asistenţă. În acest mod pot fi generate taxonomii care transced logica uzuală a grupărilor regionale sau de tip mari puteri şi poate astfel fi făcut un prim pas empiric pentru înţelegerea întregului spaţiu de responsabilizare externă a acestor donatori. Apoi, folosind o parte din rezultatele primei analize existente a tuturor donatorilor emergenţi din UE realizată printr-un proiect anterior al directorului de proiect, şi cu ajutorul investigaţiei de teren în cele trei state donatoare emergente din America Latină (Brazilia, Chile, Mexic), testează prin analiză calitativă şi cantitativă ipoteza conform căreia statele recent democratizate sunt mult mai frecvent percepute ca parteneri în relaţii de tip agent-principal în asistenţa de dezvoltare.